Skip links

Zapytanie o cenę

Unisław, dnia 04 maja 2021 r.

 

STOWARZYSZENIE
„NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW”
ul. Parkowa 22 86-260 Unisław  tel. 56-686-87-34 rozwoj-unislaw@wp.pl

Z A P Y T A N I E O CENĘ
NR 2/2021

Nazwa zapytania o cenę:
Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”
nr projektu RPKP.09.03.02-04-0086/20

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”
ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
NIP: 875-15-55-613
Nr tel: + 48 (56) 68 68 734
Adres e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl

II. Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w
Unisławiu w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”,
nr projektu RPKP.09.03.02-04-0086/20 , zwanego dalej Projektem,
współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – 09 Solidarne społeczeństwo,
Działanie – 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie – 09.03.22 Rozwój
usług społecznych.

III. Sposób udzielania zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg rozeznania rynku, określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w formie zapytania o cenę.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zapytania o cenę jest:
a) dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania o cenę zawiera załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.
3. Zamawiający wymaga, dostarczane zakupy:
1) były wykonane z bezpiecznych materiałów o wysokiej jakości;
2) były fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji;
3) posiadały co najmniej cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
4) znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, kompletnym i gotowym do użytkowania;
5) spełniały wymagane prawem powszechnie obowiązującym normy i były wolne od wad prawnych.
4. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub przykładową fotografią marki lub nazw handlowych strojów służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.

VI. Informacja o możliwości składania ofert częściowych
1. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę . Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
2. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zapytania o cenę podlegają odrzuceniu.

VII. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 26 maja 2021r.
2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86 -260 Unisław.

IX. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert
1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:
cena brutto – 80 pkt.
– okres gwarancji – 10 pkt.
– podmiot ekonomii społecznej – 10 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) cena brutto (C) o znaczeniu 80 % (80 pkt.);
2) okres na jaki udzielona jest przez Wykonawcę gwarancja na dostarczony sprzęt (G) o znaczeniu 10 % (10 pkt.).
3) podmiot ekonomii społecznej (S) o znaczeniu 10% (10 pkt).
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
L = C + G +s
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto”
G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”
S – punkty uzyskane w kryterium „ podmiot ekonomii społecznej”.
3. Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie wskazanej w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 80 pkt.
Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.
4. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według poniższych zasad:
1) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące;
2) liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana w następujący sposób:
a) okres gwarancji 12 miesięcy 0 punktów,
b) okres gwarancji 18 miesięcy 5 punktów,
c) okres gwarancji 24 miesiące 10 punktów;
3) w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji bądź zaoferowania okresu gwarancji innego niż wymienione w pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium;
4) podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty;
5) w przypadku podania przez Wykonawcę dużego okresu gwarancji niż 24 miesiące Zamawiający przyzna 10 punktów w tym kryterium;
6) Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10 punktów.
5. Ocena punktowa w kryterium „podmiot ekonomii społecznej” oznacza 0 punktów za brak statusu podmiotu ekonomii społecznej albo 10 punktów za posiadanie statusu podmiotu ekonomii społecznej ( informacja – w Formularzu ofertowym).
6 . Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę i który otrzyma największą liczbę punktów.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularza ofertowego, którego wzór określony zostały w załączniku nr 2 do Zapytania o cenę.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
3. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podaną cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania o cenę , w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru oraz koszty wymiany reklamowanego produktu, jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:
1) oczywistych omyłek pisarskich;
2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XI. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 14 maja 2021r. do godziny 14.15 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:
1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Partnera projektu czyli w Urzędzie Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w godzinach 8.00-14.00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”
lub
2) zeskanowaną pocztą elektroniczną na adres: rozwoj-unislaw@wp.pl przy czym w temacie wiadomości należy wpisać: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.
2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania o cenę.

XII. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Alicja Adryan
tel. kom. 609 443 095
e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl lub adryan-a@wp.pl

XIV. Dodatkowe informacje
1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.
2. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu o cenę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

XV. Załączniki
Integralną częścią niniejszego Zapytania o cenę są następujące załączniki:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
2) Formularz ofertowy

/-/
Zarząd Stowarzyszenia
Agnieszka Góral
Alicja Adryan
Mirosław Kurdynowski

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu” realizowany
w Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.