Skip links

Nabór – firma sprzątająca

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław

w partnerstwie z GMINĄ UNISŁAW, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

realizuje  zadanie w zakresie:

Program operacyjny – RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie – RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie – RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

Nazwa projektu: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ogłasza  nabór kandydatów na wolne stanowisko usługa sprzątająca w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.

  1. Opis naboru:

Przedmiotem naboru jest pełnienie obowiązków firmy  sprzątającej  w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu.

Wymiar czasu pracy: umowa z firmą wykonującą usługę sprzątającą w okresie  od 01.04.2021r. do 30.11.2022r. Rozliczenie będzie następować w terminie 14 dni po wystawieniu faktury przez firmę sprzątającą  na wskazany rachunek bankowy.  Wysokość stawki  za wykonaną pracę zostanie ustalona podczas rozmowy  kwalifikacyjnej. Do realizacji zostanie wyłoniona firma, która spełni poniższe wymagania i złoży najkorzystniejszą ofertę finansową podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

  1. Wymagania niezbędne względem Wykonawcy usługi:

1) jest  podmiotem ekonomii społecznej

2) posiada doświadczenie w wykonywaniu prac sprzątających

3)  nie ma przeciwskazań do wykonywania ww. pracy.

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)nieposzlakowana opinia;

2)dbałość o czystość i mienie Dziennego Domu Pobytu;

3)sumienność;

4)zaangażowanie.

 

  1. Do obowiązków firmy sprzątającej należeć będzie:

1) utrzymywanie w bieżącej czystości pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu Seniora w tym m.in.: zamiatanie, mycie podłóg, odkurzanie, ścieranie kurzy, czyszczenie łazienki, wynoszenie śmieci, mycie okien, dbanie o to,  aby w pomieszczeniach nie brakowało np. mydła, papieru itp.,

2) troska o czystość terenu wokół budynku (np. koszenie trawy, przycinanie krzewów, odśnieżanie) oraz w budynku.

3) W przypadku wykonywania prac z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych  stosowanie się do instrukcji ich obsługi

4.Zgłoszenie do kierownika DDP zauważonych uszkodzeń sprzętu, przepalonych świetlówek, itp.,
5)samodzielna organizacja pracy.

 

  1. Wymagane dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające status podmiotu ekonomii społecznej

2) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

3) potwierdzenie  prowadzenia działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia.

 

  1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Partnera projektu:      

                       Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław

lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w  nieprzekraczalnym terminie  do  12 MARCA 2021r. godz. 14.15 z dopiskiem na kopercie:

STOWARZYSZENIE „NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” : „Nabór na stanowisko usługa sprzątająca w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu – Alicja Adryan  tel. 609 443095, e-mail:  adryan-a@wp.pl.

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”   realizowany

w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.