Skip links

Rekrutacja do projektu – KLUB DZIECIĘCY

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław oraz Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy przystępuje do realizacji projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław”.


Projekt skierowany jest do 24 rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którzy mieszkają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczą się lub pracują na terenie Gminy Unisław i należą do jednej z poniższych grup:
• osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, (w tym przebywające na urlopie wychowawczym)
• osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3


W ramach projektu przewidziano utworzenie Klubu dziecięcego, który rozpocznie działalność od 1 września 2019 r. Przewiduje się że dzięki zwiększeniu liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 opiekunowie i rodzice zyskają możliwość aktywizacji zawodowej i powrotu na rynek pracy.


Od 1 lipca 2019 prowadzony będzie nabór uczestników projektu


Nabór potrwa do dnia 19.07.2019 r. Zgłoszenia udziału w projekcie można dokonać składając formularz zgłoszeniowy


Dokumenty rekrutacyjne od dnia 1 lipca 2019 r. dostępne będą:
– w formie papierowej: w Urzędzie Gminy-sekretariat, GOPS w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław oraz w biurze projektu: budynek Zespołu Szkół w Unisławiu – sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław.
– w formie elektronicznej: na stronie internetowej www.unislaw.pl oraz fanpage Zielony Zakątek w Unisławiu.


Wypełnione przez uczestników dokumenty rekrutacyjne będzie można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą (do biura projektu mieszczącego się w budynku Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, ul. Lipowa 31A, 86-260 Unisław) lub mailowo klubikunislaw@wp.pl (skan podpisanych dokumentów, z zastrzeżeniem konieczności doniesienia oryginalnych dokumentów).


Biuro Projektu (Budynek Zespołu Szkół w Unisławiu- sekretariat Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek):
Lipowa 31A
86- 260 Unisław
Kontakt telefoniczny 663 168 782


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 .

Wartość projektu: 767 025,00 zł.

Wartość dofinansowania: 651 971,25 zł.

Okres realizacji projektu: od 2019-07-01 do 2020-12-31.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.