Skip links

Z A P Y T A N I E O CENĘ

STOWARZYSZENIE   „NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW”                                                                                                                                               

  1. Parkowa 22 86-260 Unisław
    tel. 56-686-87-34
    rozwoj-unislaw@wp.pl

 

Z A P Y T A N I E   O  CENĘ  

NR 1/2021

Nazwa zapytania o cenę:  

Dostawa wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu w ramach projektu

pn.: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu” nr projektu RPKP.09.03.02-04-0086/20

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”

Parkowa 22, 86-260 Unisław

NIP: 875-15-55-613

Nr tel: + 48 (56) 68 68 734

Adres e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl

II. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup wyposażenia Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu w  ramach projektu

pn.: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”, nr projektu RPKP.09.03.02-04-0086/20 , zwanego dalej Projektem,

współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa – 09 Solidarne społeczeństwo,

Działanie – 09.03 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie – 09.03.22 Rozwój usług społecznych.

III. Sposób udzielania zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg rozeznania rynku, określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  na lata 2014-2020,  w formie zapytania o cenę.

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zapytania o cenę jest:

a) dostawa mebli, artykułów gospodarstwa domowego oraz sprzętów radiowo-telewizyjnych  stanowiących wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu”

b) dostawa sprzętu rehabilitacyjnego stanowiącego wyposażenie sali rehabilitacyjnej w Dziennym Domu Pobytu Seniora w Unisławiu”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania o cenę zawiera załącznik nr 1 do Zapytania o cenę.

3. Zamawiający wymaga, dostarczane zakupy:

1) były wykonane z bezpiecznych materiałów o wysokiej jakości;

2) były fabrycznie nowe, nieużywane, z bieżącej produkcji;

3) posiadały co najmniej cechy określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;

4) znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, kompletnym i gotowym do użytkowania;

5) spełniały wymagane prawem powszechnie obowiązującym normy i były wolne od wad prawnych.

4. Wskazanie przez Zamawiającego opisem lub przykładową fotografią marki lub nazw handlowych strojów służy jedynie do ustalenia ich standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta.

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

  1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na dwie części zapytania o cenę (traktowane jako jedna oferta) lub ofertę częściową, np. tylko na I część zamówienia lub II część  zamówienia.
  2. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę . Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
  3. Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zapytania o cenę – niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na mniejsze części. Oferty na wykonanie niekompletnego przedmiotu zapytania o cenę  podlegają odrzuceniu.

VI. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Termin i miejsce wykonania zamówienia

  1. Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 26 marca 2021r.
  2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu, ul. Lipowa 31, 86 -260 Unisław.

VIII. Kryteria oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert

1. Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów:

cena brutto – 80 pkt.

– okres gwarancji – 10 pkt.

– podmiot ekonomii społecznej – 10 pkt. 

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) cena brutto (C) o znaczeniu 80 % (80 pkt.);

2) okres na jaki udzielona jest przez Wykonawcę gwarancja na dostarczony sprzęt  (G) o znaczeniu 10 % (10 pkt.).

3) podmiot ekonomii społecznej (S) o znaczeniu 10% (10 pkt).

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:

L = C + G +s

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „cena brutto”

G – punkty uzyskane w kryterium „okres gwarancji”

S – punkty uzyskane w kryterium „ podmiot ekonomii społecznej”.

3. Ocena punktowa w kryterium „cena brutto” dokonana zostanie na podstawie wskazanej
w ofercie Wykonawcy ceny brutto i przeliczona według wzoru:

liczba punktów = (najniższa cena/cena badanej oferty) x 80 pkt.

Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasad zaokrągleń matematycznych.

4. Ocena punktowa w kryterium „okres gwarancji” dokonana zostanie na podstawie informacji zawartej w ofercie Wykonawcy według poniższych zasad:

1) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w następujących okresach: 12 miesięcy, 18 miesięcy, 24 miesiące;

2) liczba punktów w ramach kryterium „okres gwarancji” zostanie przyznana
w następujący sposób:

a) okres gwarancji 12 miesięcy 0 punktów,

b) okres gwarancji 18 miesięcy 5 punktów,

c) okres gwarancji 24 miesiące 10 punktów;

3)   w przypadku braku wskazania w ofercie okresu gwarancji bądź zaoferowania okresu gwarancji innego niż wymienione w pkt 1, Zamawiający uzna, że Wykonawca udziela gwarancję na 12 miesięcy i tym samym otrzyma 0 punktów w tym kryterium;

4)    podanie przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, niż wymagany przez Zamawiającego, skutkować będzie odrzuceniem oferty;

5)     w przypadku podania przez Wykonawcę dużego okresu gwarancji niż 24 miesiące Zamawiający przyzna 10 punktów w tym kryterium;

6)     Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych, co oznacza, że Wykonawca w ramach kryterium może otrzymać odpowiednio 0 albo 5, albo 10 punktów.

5. Ocena punktowa w kryterium „podmiot ekonomii społecznej” oznacza 0 punktów za brak statusu podmiotu ekonomii społecznej albo  10  punktów za posiadanie statusu  podmiotu ekonomii społecznej ( informacja – w  Formularzu ofertowym).

6 . Największa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu o cenę i który otrzyma największą liczbę punktów.

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę należy przygotować z wykorzystaniem Formularzy ofertowych, których wzory określone zostały  w załącznikach nr 2 i nr 3 do  Zapytania o cenę.

2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

3. Oferta winna zawierać cenę brutto obejmującą zamówienie, podaną cyfrowo i słownie. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zaoferowana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją zamówienia zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania o cenę , w tym koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru oraz koszty wymiany reklamowanego produktu,

jak i wszelkie inne składki, opłaty i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Zamawiający dokona poprawek w ofertach:

1) oczywistych omyłek pisarskich;

2) oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

O dokonanych poprawkach w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 X. Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 02 marca 2021 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do Zamawiającego) w następujący sposób:

1) w formie pisemnej osobiście w siedzibie Partnera projektu czyli w Urzędzie Gminy     w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w godzinach 00-14.00 lub przesłana pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Zamawiającego: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław, przy czym zaleca się, aby oferta pisemna złożona była w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”

lub

2) zeskanowaną pocztą elektroniczną na adres: rozwoj-unislaw@wp.pl przy czym
w temacie wiadomości należy wpisać: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli będzie niekompletna lub jej treść nie będzie odpowiadać treści niniejszego Zapytania o cenę.

 XI. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Alicja Adryan

tel. kom. 609 443 095

e-mail: rozwoj-unislaw@wp.pl     lub    adryan-a@wp.pl

 XII. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia uzupełniających zamówień na dodatkowe dostawy, polegających na zwiększeniu bieżącej dostawy.

2. Termin płatności: płatność będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, odstąpi od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu o cenę mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 XIII. Załączniki

Integralną częścią niniejszego Zapytania o cenę są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2) Załącznik nr 2 – FORMULARZ OFERTOWY do części nr 1 zapytania o cenę

3) Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY do części nr 2 zapytania o cenę

/-/
Zarząd Stowarzyszenia
Agnieszka Góral

Alicja Adryan

Mirosław Kurdynowski

 

 

 

 

 

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”   realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.