Skip links

Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekunka w klubie dziecięcym – nabór uzupełniający

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekunka w klubie dziecięcym

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

 • zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w klubie i prowadzenie zajęć dla dzieci
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej
 • współpraca z kadrą klubu i rodzicami

Oczekiwane kwalifikacje i wymagania:

stanowisko opiekuna może być wykonywane przez:

 1. osobę posiadającą kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub  osobę, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza, lub
 2. osobę, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe i przed rozpoczęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie oraz:
   • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 3. Posiadanie aktualnych szczepień i książeczki badań sanitarno – epidemiologicznych

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju osobistego

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko opiekun w klubie dziecięcym.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres: Sekretariat Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” , ul. Lipowa 31A , 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2019 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” – opiekun klubu dziecięcego.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 663 168 782.

Zatrudnienie przewidywane jest w związku z realizacją projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „na rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.