Skip links

Praca dla nauczyciela gimnastyki korekcyjnej

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Nauczyciela rytmiki / gimnastyki korekcyjnej

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć rytmiki/gimnastyki korekcyjnej dla dzieci
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej
 • współpraca z kadrą klubu i rodzicami

Oczekiwane kwalifikacje i wymagania:

 • wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalnością odpowiadającą zakresowi zajęć
 • przygotowanie pedagogiczne lub wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie przedszkolne lub początkowe
 • ukończona kwalifikacja w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • min. 2 l. doświadczenie zawodowe

Warunki zatrudnienia

 • umowa zlecenie
 • możliwość rozwoju osobistego

Wymagane dokumenty

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys (CV)
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 5. Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 7. Oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi
 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko opiekun w klubie dziecięcym.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 • Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres: Sekretariat Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek” , ul. Lipowa 31A , 86-260 Unisław w nieprzekraczalnym terminie do 6 sierpnia 2019 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” – Nauczyciela rytmiki/ gimnastyki korekcyjnej
 • Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 663 168 782

Zatrudnienie przewidywane jest w związku z realizacją projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „na rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.