Skip links

Nabór na wolne stanowisko pracy – Woźna, osoba sprzątająca w klubie dziecięcym

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Woźnego/osoby sprzątającej

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:

 • Wspieranie opiekunów w organizacji zabaw i spacerów
 • Sprzątanie pomieszczeń klubu dziecięcego
 • Pomoc w wydawaniu posiłków
 • Organizowanie przestrzeni do zabawy, wypoczynku
 • Współpraca z kadrą klubu i rodzicami

Oczekiwane kwalifikacje i wymagania:

 • Wykształcenie min. podstawowe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie aktualnych szczepień i książeczki badań sanitarno – epidemiologicznych

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość  rozwoju osobistego

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru  na  stanowisko woźnego/osoby sprzątającej w klubie dziecięcym.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres:

 • Sekretariat Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek”
 • ul. Lipowa 31A
 • 86-260 Unisław

w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” – woźny/osoba sprzątająca w klubie dziecięcym.

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 663 168 782 

Zatrudnienie przewidywane jest w związku z realizacją projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „na rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.