Skip links

Nabór na wolne stanowisko pracy – Opiekunka w klubie dziecięcym

STOWARZYSZENIE “NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” poszukuje pracownika na stanowisko: Opiekun w klubie dziecięcym

Zakres odpowiedzialności na stanowisku:


• zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w klubie i prowadzenie zajęć dla dzieci,
• prowadzenie niezbędnej dokumentacji merytorycznej,
• współpraca z kadrą klubu i rodzicami.  

Oczekiwane kwalifikacje i wymagania:

stanowisko opiekuna może być wykonywane przez:

 1. osobę posiadającą kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub osobę, która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza, lub
 2. osobę, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
  • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
  • średnie lub średnie branżowe i przed rozpoczęciem zatrudnienia jako opiekun w żłobku lub klubie oraz
   • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
   • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1
 3. Posiadanie aktualnych szczepień i książeczki badań sanitarno – epidemiologicznych

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość rozwoju osobistego

Wymagane dokumenty

 • List motywacyjny
 • Życiorys (CV)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie  o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • Oświadczenie o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Oświadczenie  o niekaralności karami dyscyplinarnymi
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekun w klubie dziecięcym.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć na adres:

 • Sekretariat Niepublicznego Przedszkola „Zielony Zakątek”
 • ul. Lipowa 31A
 • 86-260 Unisław

w nieprzekraczalnym terminie do 19 lipca 2019 roku, godz. 11:00 z dopiskiem na kopercie  – Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław” – opiekun klubu dziecięcego

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. .

Zatrudnienie przewidywane jest w związku z realizacją projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław, który realizowany jest przez Stowarzyszenie „na rzecz Rozwoju Gminy Unisław” w partnerstwie z Gminą Unisław i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.