Skip links

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne – Klub Dziecięcy

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne dotyczące utworzenia klubu dziecięcego

24.06.2019, godz. 17:00, w sali Niepublicznego Przedszkola Zielony Zakątek, Lipowa 31 A, 86-260 Unisław

„Utworzenie klubu dziecięcego na terenie Gminy Unisław” projekt złożony w ramach konkursu RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
Wartość projektu: 767 025,00 zł. Wartość dofinansowania: 651 971,25 zł. Okres realizacji projektu od 2019-07-01 do 2020-12-31.

Projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, Gminę Unisław i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne .

Celem projektu jest wzrost liczby miejsc świadczenia opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Unisław i zwiększenie szans na zatrudnienie/utrzymanie zatrudnienia 24 osób rodziców/opiekunów dzieci do lat 3 z terenu gminy Unisław poprzez utworzenie 24 miejsc opieki w klubie dziecięcym w Unisławiu do 30.06.2021 r. Grupę docelową stanowią rodzice/opiekunowie prawni mieszkający w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uczący się lub pracujący na terenie gminy Unisław. Wsparciem objęte zostaną 24 osoby, którzy są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w wieku do lat 3.
Główne zadania:

  1. Utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym w Gminie Unisław- Przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe mające na celu przystosowanie pomieszczeń klubu dziecięcego do potrzeb dzieci do lat 3. W efekcie powstanie klub dysponujący 24 nowymi miejscami opieki nad dziećmi do l 3.
  2. Bieżące funkcjonowanie nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w klubie dziecięcym- nowo utworzony w Unisławiu klub dziecięcy będzie dysponował 24 nowymi miejscami opieki nad dziećmi do lat 3, będzie pracować od pn do pt, co do zasady w godzinach 7-17. Opieka w klubie sprawowana będzie nad dziećmi w wieku od ukończenia 1 roku życia.
    Dzieciom zapewniona zostanie fachowa opieka opiekunów klubu oraz całodniowe wyżywienie. Opieka zapewniona zostanie w warunkach bytowych zbliżonych
    do warunków domowych, obejmować będzie opiekę pielęgnacyjną, edukacyjną przez prowadzenie zajęć w formie zabawy z elementami edukacji (formy grupowe i indywidualne). Organizacja zajęć w klubie uwzględni potrzebę wypoczynku dzieci i ich indywidualne predyspozycje rozwojowe i potrzeby.  Dodatkowo w prowadzeniu zajęć uwzględniony zostanie rozwój psychomotoryczny dzieci. Oprócz podstawowej opieki zapewnione zostaną zajęcia dodatkowe w zakresie gimnastyki korekcyjnej i rytmiki (profilaktyka wad postawy) oraz wydarzenia artystyczne (zajęcia uspołeczniające wspomagające rozwój dziecka, w tym funkcje poznawcze i kompetencje społeczne

Zostaw komentarz

Name*

Website

Komentarz

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.