Skip links

Ogłoszenie rehabilitant/fizjoterapeuta

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław

w partnerstwie z GMINĄ UNISŁAW, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

realizuje  zadanie w zakresie:

Program operacyjny – RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie – RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie – RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

Nazwa projektu: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ogłasza  nabór kandydatów  na wolne stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pobytu Seniora  w Unisławiu.

 1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
 2. a) Rehabilitant/fizjoterapeuta – ½ etatu
 3. b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) wykształcenie min. średnie (technik fizjoterapii), preferowane wyższe
 3. b) staż pracy min.2 lata doświadczenie zawodowego, w tym min 1 rok jako fizjoterapeuta,
 4. c) wysokie umiejętności interpersonalne,
 5. d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. e) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. f) nieposzlakowana opinia wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe- pielęgniarstwo

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami,
 3. b) cechy osobowościowe wytrwałość, odpowiedzialność, obowiązkowość, życzliwość, cierpliwość, opiekuńczość,
 4. c) gotowość udzielania pomocy,
 5. d) umiejętność współdziałania w zespole,
 6. e) poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 7. f) chęć dokształcania i podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych,
 8. g) odporność na stres
 9. h) wysokie umiejętności interpersonalne.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. a) Prowadzenie rehabilitacji ruchowej i zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 3. b) motywowanie pensjonariuszy do udziału w terapii indywidualnej i grupowej,
 4. c) tworzenie klimatu i atmosfery do pracy w grupie, prowadzenie dokumentacji terapeutycznej,
 5. d) korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys (CV)
 4. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
 6. Inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 9. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko rehabilitanta/fizjoterapeuty.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Partnera projektu:      

                       Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław

lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w  nieprzekraczalnym terminie  do  12 MARCA 2021r. godz. 14.15 z dopiskiem na kopercie:

STOWARZYSZENIE „NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” : „Nabór na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu”.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu – Alicja Adryan  tel. 609 443095, e-mail:  adryan-a@wp.pl.

 

 

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”   realizowany

w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

 

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.