Skip links

Ogłoszenie opiekunka/opiekun

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław

w partnerstwie z GMINĄ UNISŁAW, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

realizuje  zadanie w zakresie:

Program operacyjny – RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie – RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie – RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

Nazwa projektu: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ogłasza  nabór kandydatów  na wolne stanowisko opiekun/opiekunka w Dziennym Domu Pobytu Seniora  w Unisławiu.

 1. Nazwa stanowiska, wymiar pracy:
 2. a) Opiekun/opiekunka – 2 etaty
 3. b) Zatrudnienie na podstawie Kodeksu Pracy.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 2. a) doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w tym zawodowe, wolontariacie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i odbyła minimum 80 – godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi
 3. b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 4. c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 2. a) wysoka odporność na stres, opanowanie oraz chęć niesienia pomocy,
 3. b) umiejętność rozpoznawania oraz udzielania porad i pomocy dot. zaspokojenia potrzeb,
 4. c) umiejętność tworzenia wspólnie z całym zespołem programu terapii zajęciowej,
 5. d) umiejętność pobudzania aktywności osoby niesamodzielnej,
 6. e) umiejętność motywowania,
 7. f) umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia,
 8. g) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy z seniorami,
 9. h) sumienność, uczciwość, samodzielność,
 10. i) umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 2. a) pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 3. b) pomoc w zapewnieniu dostępu do innych usług opiekuńczo- leczniczych,
 4. c) pomoc w wykonywaniu niezbędnych zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych,
 5. d) pomoc w budowaniu właściwych relacji rodzinnych, w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych i środowiskowych, pomoc w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
 6. e) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych podopiecznych,
 7. f) wspieranie terapeuty zajęciowego.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. List motywacyjny
 3. Życiorys (CV)
 4. Kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej
 5. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę
 6. inne np. o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
 8. Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku
 9. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi
 11. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunka/opiekun.

 

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Partnera projektu:      

                       Gmina Unisław , ul. Parkowa 20  , 86-260 Unisław

lub dostarczyć do Urzędu Gminy  w Unisławiu, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław w  nieprzekraczalnym terminie  do  12 MARCA 2021r. godz. 14.15 z dopiskiem na kopercie:

STOWARZYSZENIE „NA RZECZ ROZWOJU GMINY UNISŁAW” : „Nabór na stanowisko opiekun/opiekunka w Dziennym Domu Pobytu w Unisławiu”.

 

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny formalnej zawiadomi osoby ubiegające się o w/w stanowisko oraz określi datę rozmowy kwalifikacyjnej (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa). Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu Seniora w Unisławiu – Alicja Adryan  tel. 609 443095, e-mail:  adryan-a@wp.pl.

 

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”   realizowany

w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.