Skip links

Ogłoszenie – rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pobytu Seniora

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław

w partnerstwie z GMINĄ UNISŁAW, ul. Parkowa 20, 86-260 Unisław

realizuje  zadanie w zakresie:

Program operacyjny – RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

Działanie – RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie – RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

Nazwa projektu: „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”.

 

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław”, ogłasza nabór uczestników  do projektu : „ Dzienny Dom Pobytu Seniora  w Unisławiu”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej osób niesamodzielnych z terenu Gminy Unisław poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących Gminę Unisław.

Zadanie będzie realizowane w dobrze wyposażonym, wyremontowanym budynku znajdującym się w Zespole Szkół w Unisławiu ul. Lipowa 31a, od 01.04.2021r. do 30.11.2022r.  pięć dni w tygodniu w godz. 7.30-15.30.

 

W ramach projektu oferujemy:

–  opiekę wykwalifikowanych opiekunów,

–  opiekę medyczną świadczoną przez  pielęgniarkę,

–  opiekę rehabilitacyjną świadczoną przez rehabilitanta ,

–   zajęcia animacyjne prowadzone przez animatorów ,

–  zaspokojenie potrzeb życiowych m.in. poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu,

– usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,

– wyżywienie,

– umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo,

– dostęp do książek i środków przekazu,

– organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich,

– pomoc w rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej,

– pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw codziennych (np. pomoc w kontaktach z placówkami służby zdrowia, urzędami, bankami),

– DDPS funkcjonować  będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin.

Zapewniamy również możliwość wcześniejszej wizytacji placówki (kontakt w celu umówienia się: Alicja Adryan tel. 609 443095).

 

Projekt przewiduje  trzy  posiłki dziennie (śniadanie, drugie śniadanie, obiad). W trakcie trwania projektu od KWIETNIA  2021r. do LISTOPADA  2022r. planujemy przeprowadzić szereg wyjazdów integracyjnych w różne, ciekawe miejsca.

 

Kryteria rekrutacji:

Pierwszeństwo w zapewnieniu miejsca w DDPS będą miały osoby:

– powyżej 60 roku życia

– niepełnosprawne i niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej;

– mieszkające na terenie Gminy Unisław:

– doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;

– ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

– z niepełnosprawnością sprzężoną/zaburzeniami psychicznymi-/z niepełnosprawnością intelektualną/całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina);

– zamieszkujące na obszarach zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych planach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji.

 

W  przypadku osób, które osiągają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego, decyzja o przyznaniu osobie niesamodzielnej usług opiekuńczych będzie poprzedzona każdorazowo indywidualną oceną sytuacji materialnej (wywiad środowiskowy).

 

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sekretariacie  Gminy Unisław (PARTNER PROJEKTU) , ul. Parkowa 20,  86-260  Unisław. Potencjalnym uczestnikom/czkom zostanie zapewniony dostęp do dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Gminy Unisław oraz na stronie internetowej Wnioskodawcy oraz Gminy Unisław. Potencjalni uczestnicy/czki projektu będą mogli składać dokumenty rekrutacyjne osobiście w sekretariacie Gminy Unisław.

Załącznik:

a) Formularz zgłoszeniowy DDPS

b) Oświadczenie o niesamodzielności

Mając na uwadze krótki czas do otwarcia Dziennego Domu Pobytu Seniora, prosimy o składanie wniosków do 22.03.2021r. w  SEKRETARIACIE  Gminy  Unisław , ul. Parkowa 20 (sekretariat – I piętro).

Szczegółowych informacji udziela koordynator Dziennego Domu Pobytu – Alicja Adryan (tel.  609443095.

/-/
Zarząd Stowarzyszenia
Agnieszka Góral

Alicja Adryan

Mirosław Kurdynowski

 

 

Projekt „Dzienny Dom Pobytu Seniora w Unisławiu”   realizowany w  Gminie Unisław jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020.

 

Zmiana wielkości tekstu
Kontrast

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.